top of page

Privacy Policy

Houtpelletsdirect.nl verstrekt aan derden enkel en alleen de persoonsgegevens van klanten (hierna: "klantgegevens”) voor zover deze klantgegevens noodzakelijk zijn voor derden om uitvoering te geven aan de koopovereenkomst, waaronder inbegrepen de aftersales verplichtingen. Het betreft in ieder geval de gegevens van factuuradres en afleveradres: naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Derden garanderen dat zij de klanten enkel en alleen zullen benaderen in verband met het uitvoeren van de koopovereenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de koopovereenkomst en zullen deze klantgegevens nimmer commercieel exploiteren of gebruiken. Ook na beëindiging van het verkoopaccount zijn derden niet gerechtigd klantgegevens commercieel te exploiteren of te gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zijn derden aansprakelijk voor alle door Houtpelletsdirect.nl geleden schade.

Derden zullen alle klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de algemene verordening gegevensbescherming). Houtpelletsdirect.nl staat niet in voor de juistheid van de door klanten aangeleverde klantgegevens.

bottom of page